Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane dalej „RODO”.

Udostępniamy Ci niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację wiedziała:

- kto jest administratorem danych osobowych,
- w jakim zakresie i w jakim celu dane są przetwarzane,
- komu dane są udostępniane i w jaki sposób są chronione.

1. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy?

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Nice Polska
sp. z o.o. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych:

a) klientów indywidualnych oraz biznesowych,
b) osób reprezentujących partnerów, partnerów handlowych, licencjonowanych partnerów handlowych i ich pracowników,
c) dostawców usług,
d) osób odwiedzających lub korzystających z usług naszej strony firmowej,
e) kandydatów do pracy,
f) pracowników,
g) uczestników szkoleń sponsorowanych,
h) dziennikarzy i przedstawicieli mediów,
i) przedstawicieli firm zgłaszających się po gadżety,
j) osób odwiedzających naszą siedzibę.

2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Nice Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jako ich administrator, odbiorca danych
lub podmiot przetwarzający. Siedziba spółki znajduje się w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 2a, 05-800 Pruszków.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz skontaktować się z inspektorem pod adresem: iod@nice.pl

3. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?

Gdy wchodzisz z nami w relację, w zależności od jej charakteru, możemy zbierać
lub otrzymywać dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, Twojego pracodawcy oraz naszych partnerów w różnym zakresie i celu.

4. Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu?

Zbieramy lub otrzymujemy wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych,
w poniższych celach:

a) jeśli jesteś naszym klientem indywidualnym lub biznesowym, to w celu zawarcia lub realizacji umowy przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcja/stanowisko. W umowach zamieszczamy dane w minimalnym zakresie, najczęściej są to dane dostępne publicznie pochodzące z rejestrów KRS oraz CEiDG. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową lub realizowaną usługą. Jeśli chcesz być poinformowany o zbliżającym się terminie przeglądu, koniecznego do uzyskania przedłużonej, pięcioletniej gwarancji, będziemy wówczas przetwarzać podany przez Ciebie w odpowiednim formularzu adres e-mail. Będzie on przetwarzany do czasu rezygnacji z usługi (aby usunąć dane należy kliknąć w link anulujący subskrypcję usługi).

b) jeśli jesteś naszym partnerem, partnerem handlowym lub jego pracownikiem, bądź też jesteś zainteresowany takową współpracą, w celu zawarcia lub wykonania umowy będziemy potrzebować nazwy Twojej firmy, adresu jej siedziby, adresu www, danych do kontaktu (nr telefonu, adresu e-mail, imienia i nazwiska osoby wyznaczonej w celach kontaktowych). W celu ustalenia szczegółów współpracy możemy poprosić Cię o kilka informacji dotyczących Twojej firmy, liczby jej pracowników czy ich doświadczenia w zakresie świadczonych przez Ciebie usług.

c) jeśli dostarczasz nam usługi, na podstawie zawartej umowy przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcja/stanowisko. W umowach zamieszczamy dane w minimalnym zakresie, najczęściej są to dane dostępne publicznie pochodzące z rejestrów KRS oraz CEiDG. Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową lub realizowaną usługą.

d) jeśli kontaktujesz się z nami przez nasze strony internetowe, prosisz nas o przesłanie oferty, będziemy potrzebować Twoich danych kontaktowych, czyli imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, nazwy firmy.

e) jeśli jesteś zainteresowany naszymi ofertami pracy, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie i w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu Pracy w celu wyłonienia odpowiedniej osoby na dane stanowisko i przeprowadzenia czynności związanych z zawarciem umowy lub zatrudnieniem. Twoje dane przechowywane będą do chwili zakończenia procesu rekrutacyjnego.
f) jeśli jesteś uczestnikiem organizowanych przez nas szkoleń, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji potrzeb szkolenia i obsługi programu licencyjnego na podstawie umowy. Dane będą także przetwarzane w celu weryfikacji uzyskanej przez Ciebie licencji przez użytkownika końcowego i wręczenia Ci pamiątkowej odzieży z logo Nice, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora lub strony trzeciej, jakim jest zapewnienie fachowej i profesjonalnej obsługi, możliwość skorzystania z przedłużonej 5-letniej gwarancji i cele marketingowe.

g) jeśli jesteśmy Twoim sponsorem, w ramach swojej działalności sponsoringowej wyłącznie na podstawie umowy do celów marketingowych i przez czas jej trwania będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko.

h) jeśli jesteś dziennikarzem lub przedstawicielem mediów, w celu przekazania Ci informacji prasowych przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy czy nr telefonu.

i) gdy zgłaszasz się do nas w celu otrzymania firmowych gadżetów, do ich wysłania będziemy potrzebowali Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, a także nr telefonu.

j) w sytuacji, gdy przebywasz na terenie naszej siedziby, możemy utrwalać Twój wizerunek w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia. Dane przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 30 dni.

k) jeśli jesteś naszym pracownikiem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych jakie na nas ciążą jako pracodawcy (obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, dla celów podatkowych, etc.), a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. W celu zapewnienia prywatnej opieki medycznej dla Ciebie, członków Twojej rodziny i Twoich bliskich, możemy poprosić Cię o podanie takich danych jak imię, nazwisko czy nr PESEL.

Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) będziemy korzystać:

a) przez czas wykonania obowiązków,
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy prawa mogą przewidywać różny okres przechowywania).

W naszym prawnie uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Twoje dane
w przypadkach (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. f RODO):

a) prowadzenia korespondencji,
b) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
c) promocji marki oraz naszych usług – do czasu wyrażenia sprzeciwu,
d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie
nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
e) nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej,
f) realizowania szkoleń oraz celów edukacyjnych,
g) prowadzenia programów motywacyjnych.

5. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?


Dochowujemy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami. W Nice Polska sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Nice Polska sp. z o.o. będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu. Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza Nice Polska sp. z o.o. Możemy jednak udostępnić Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi. Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).


6. Kim są odbiorcy Twoich danych?

Czasem możemy udostępniać Twoje dane innym podmiotom zewnętrznym,
które wspierają nas w prowadzeniu naszej działalności. Mogą to być podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, banki, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Możemy także udostępnić Twoje dane naszym partnerom handlowym, którzy dla Ciebie zajmą się realizacją Twojego zamówienia.


7. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Nice Polska sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Jako, że jesteśmy częścią międzynarodowej grupy Nice, Twoje dane osobowe mogą być transferowane do innych państw w związku ze strukturą właścicielską, a także gdy przepisy prawa, spełnienie uprawnienia lub obowiązku prawnego będą tego wymagać. W określonych sytuacjach, w związku z procesami biznesowymi (kopie zapasowe, archiwizacja, wspólne procesy biznesowe i cele komunikacji, systemy sprzedażowe itp.), możemy przetwarzać Twoje dane do w specjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach w UE, głównie we Włoszech lub państwach stowarzyszonych w EOG.

9. Jakie mam prawa?

W dowolnym momencie masz prawo:

a) dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii,

Na Twoje żądanie udzielimy Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Twojej osoby. W przypadku przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego poinformujemy Cię również o stosowanym zabezpieczeniach.

Na Twoje żądanie sporządzimy kopię Twoich danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

b) możliwość ich sprostowania, aktualizacji i zmiany,

Jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz nam na to uwagę – na Twoje żądanie.

c) prawo do usunięcia danych,

Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych - usuniemy je z naszych baz danych. Pamiętaj jednak, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Ciebie – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli świadczyć usług związanych z kontem partnera handlowego, jeżeli zażądasz usunięcia Twojego e-maila oraz loginu. Mimo Twojego żądania usunięcia będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

d) ograniczenia ich przetwarzania,

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą.

e) przenoszenia części danych do innych organizacji,

Na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.

f) sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania danych osobowych,

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twojej zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Twoje interesy, prawa lub wolności.

g) jak również w wypadku, gdy poprosiliśmy Cię zgodę - na wycofanie tej zgody w każdym czasie.

Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się rozmyślisz, możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Ci interesujących treści lub informacji. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie np. poprzez Link znajdujący się w otrzymanym materiale marketingowym.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych.
Jeśli pragniesz skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę do inspektora ochrony danych (iod@nice.pl).
Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli nadal masz jakiekolwiek wątpliwości lub uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 5.12.2018 r.
Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy Cię o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie.

Wszystkie Państwa zamówienia będą realizowane i wysyłane wyłącznie dostawą za pośrednictwem FIRM KURIERSKICH.

Witamy na stronie mhouse.com.pl

To właśnie u nas znajdziecie Państwo profesjonalną obsługę i możliwość zaopatrzenia się w dodatkowe akcesoria i części zamienne Mhouse, Moovo, Moovo Professional oraz Nice Home. Szybka realizacja zamówienia sprawi, że będą Państwo zadowoleni z naszych usług.

Jednocześnie przypominamy, że w celu uniknięcia problemów i dodatkowych kosztów, warto pamiętać o przeprowadzaniu regularnych przeglądów i dokonywaniu konserwacji.

Zapraszamy do zakupu części Mhouse Moovo, Moovo Professional oraz Nice Home w naszym sklepie.

 

                              

Gwarancje reklamacje i zwroty

Gwaranjce i reklamacje

Dostawa i płatność

Dostawa i płatność

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl